För att vidmakthålla en god kvalitetsnivå anges i föreningens stadgar kravet att våra anställda skall vara legitimerade sjuksköterskor och gärna med ytterligare kompetens motsvarande distriktssköterske-utbildning inom öppen hälso- och sjukvård med förskrivningsrätt.

Föreningen säkerställer vidmakthållande av de anställdas kompetens genom krav på att vidareutbildning prioriteras i vår verksamhets-planering och att de ändrade riktlinjer och vårdanvisningar som våra tillsynsmyndigheter, IVO eller Socialstyrelsen, utställer efterlevs. Som exempel kan anföras att dokumentation tillhandahålls våra patienter i ex. vis patientens rätt anföra klagomål över erhållen vårdinsats.

Vår förening arbetar med ett utvecklat kvalitetssystem där varje lämnad vårdtjänst finns beskriven för att uppnå kravet att våra sköterskor ger varje patient ett likartat vårdinnehåll vilket i sin tur säkerställer en god och jämn kvalitetsnivå. Detta kvalitetssystem arkiverar löpande lämnade vårdtjänster i syfte att efterleva de krav på möjlighet till uppföljning som föreningens större bidragsgivare uppställer.

Som en del av erbjuden kvalitet i vår vårdinsats ingår också att det skall vara lätt och enkelt att nå kontakt med vår mottagning för tidsbokning eller bokning av hembesök.

.